Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem > Zdravotní péče DZR

Zdravotní péče

Praktický lékař

Lékařská péče je zajištěna prostřednictvím praktických lékařů, kteří do organizace docházejí.

 

Klient má právo být registrován u svého dosavadního praktického lékaře. V tomto případě zajišťuje léky a doprovod (popř. i odvoz) k lékaři, rodina klienta.

 

Praktickým lékařem organizace je MUDr. Kateřina Rubáčková, který dochází za klienty 1x týdně, zpravidla ve středu od 12:00 – 14:00 hodin. Dále praktický lékař provádí návštěvu u klientů vždy dle potřeby při zhoršení jejich zdravotního stavu.

 

Praktického lékaře kontaktují staniční sestry (popř. zdravotnický personál) v době jeho ordinačních hodin nebo dle potřeby po předchozí konzultaci.

 

Akutní zhoršení zdravotního stavu klienta, které vyžaduje okamžitou lékařskou péči, řeší zdravotnický personál zajištěním vyšetření v odborné ambulanci nebo přivoláním RZS.

 

Zdravotní péči zabezpečuje kvalifikovaný zdravotnický personál, který je přítomen nepřetržitě 24 hodin denně.

 

Přímá péče je v organizaci vykonávána pracovníky v sociálních službách, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Všechny úkony péče vycházejí z potřeb, požadavků a přání klientů, které jsou dojednávány v rámci individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby s každým klientem Domova. Je zpracováván Plán péče klienta.

 

Rehabilitační péče - cílem ošetřovatelské rehabilitace je udržet klienty v co možná nejlepší fyzické a psychické kondici, zachovat nebo zlepšit jejich mobilitu, samostatnost a soběstačnost, předcházet vzniku imobilizačního syndromu, dekubitů a možným kontrakturám. Ošetřovatelská rehabilitace klientů probíhá pod vedením všeobecné sestry, na základě indikace lékaře.

K poskytování ošetřovatelské rehabilitace patří provádění nácviku stoje, pasivní cvičení na lůžku, chůze v chodítku, nácviku přesunu z lůžka, samostatné používání mechanického vozíku, polohování klientů v lůžku, dechová cvičení, skupinové i individuální cvičení.

 

Zdravotnický i ošetřovatelský personál prochází kontinuálním vzděláváním a pracuje dle své příslušné odbornosti. Zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytována dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.

 

Úhrada za poskytované zdravotní služby – zdravotní sestry poskytují v organizaci zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění na základě indikace lékaře. Nejsou poskytovány žádné zdravotní služby hrazené klientem, nebo částečně hrazené klientem.

 

Transport klientů do odborných ambulancí, popř. k hospitalizaci, je zajišťován na základě indikace lékaře, dopravní zdravotní službou.

V případě potřeby doprovodu klienta k vyšetření nebo ošetření (pokud nelze zajistit rodinným příslušníkem), zabezpečí organizace svými zaměstnanci.

 

Lékařem předepsané medikamenty jsou do organizace hromadně dováženy smluvní lékárnou a jejich správné podávání zajišťuje zdravotnický personál. Doplatky za léky si hradí každý klient ze svých prostředků. 

 

V organizaci je možné zprostředkovat péči specialistů: např. diabetologa, očního a zubního lékaře, urologa, kožního lékaře, ortopeda, neurologa, psychiatra a ambulance pro chirurgickou léčbu a léčbu bolesti. Vyšetření a péče u těchto lékařů je zajišťována většinou v jejich ambulancích.

 

Gerontopsychiatr          

Gerontopsychiatrie je psychiatrie zabývající se psychickými poruchami souvisejícími s procesem stárnutí a se stářím.

 

Péče o dobrou duševní kondici klientů v Domově se zvláštním režimem zajišťuje lékař gerontopsychiatr. Poskytuje péči klientům s různými psychiatrickými diagnózami, zejména demencí.

Tuto specializovanou péči zajišťuje pro klienty v Domově se zvláštním režimem gerontopsychiatr MUDr. Angela Holubová – vždy 1x v měsíci nebo dle potřeby.