Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Domov pro seniory > Podmínky přijetí

Podmínky přijetí do Domova pro seniory

  1. Splnění podmínky cílové skupiny (pro koho je služba určena)
  2. Pokud má zájemce o poskytování pobytové sociální služby zájem, informace o ní může získat:
  • při osobní návštěvě domova pro seniory
  • během telefonickém rozhovoru se sociální pracovnicí
  • na webových stránkách DSSP

Tiskopis Žádost o umístění do Domova pro seniory Pacov včetně Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele do DSSP (vyplňuje praktický či ošetřující lékař) je k dispozici u sociálních pracovnic nebo je možné si ho stáhnout z webových stránek, viz "Žádost o umístění". Po předchozí telefonické domluvě je také možné žádost zaslat poštou či emailem.

Zájemce o sociální službu si může před podáním žádosti domluvit osobní schůzku se sociální pracovnicí domova pro seniory, která jej seznámí se základními informacemi o domově (úhrady za pobyt a péči), ukáže mu prostředí domova pro seniory a zodpoví jeho případné dotazy. Na schůzce je možné předat prázdnou žádost s potřebnou přílohou a poradit s jejím vyplněním.

Vyplněnou žádost je možné doručit osobně, elektronicky na e-mail socialni@dssp.cz nebo poštou na adresu:

Dům sociálních služeb Pacov, p. o.

Malovcova 1080

395 01 Pacov

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby přijímáme od seniorů, kteří mají zhoršenou soběstačnost (částečně/úplně) a na přijetí spěchají. !!!Není proto možné podat si žádost „pro jistotu do budoucna“!!!

Pro vyřízení žádosti potřebujeme:

  • vyplněnou žádost, která musí být podepsána žadatelem o sociální pobytovou službu
  • aktuální vyjádření praktického nebo ošetřujícího lékaře
  • kopii rozhodnutí příslušného Úřadu práce ČR o přiznání příspěvku na péči, pokud byl přiznán
  • v případě, že je žadatel omezen ve způsobilosti k právním úkonům, je potřeba k žádosti přiložit příslušné soudní rozhodnutí
  • kopii ověřené plné moci, pokud žadatel zplnomocnil třetí osobu k podání žádosti o poskytování pobytové služby.

V případě, že není žádost kompletní, sociální pracovnice kontaktuje žadatele a požádá ho o její doplnění.

Po přijetí žádosti a jejích příloh ji sociální pracovnice předává k posouzení vedoucí úseku zdravotní a ošetřovatelské péče nebo staniční sestře, která ji dle potřeby může konzultovat s odbornými lékaři, např. z oboru psychiatrie. Pokud je domov schopen poskytnout žadateli potřebnou péči, je žádost schválena a písemné oznámení o zařazení do evidence žadatelů zasláno žadateli na místo jeho aktuálního pobytu.

V případě, že je zjištěna skutečnost, která odporuje možnosti přijetí, je žádost odmítnuta a žadateli je zasláno písemné oznámení s odůvodněním nezařazení žádosti do evidence žadatelů.

Žádost je vyhodnocena podle kritérií stanovených poskytovatelem: přiznaný stupeň příspěvku na péči a místo trvalého bydliště. Přijatá žádost je zařazena do akutní nebo běžné evidence žadatelů. Z evidence se podle stupně naléhavosti oslovují žadatelé, u kterých se v místě jejich aktuálního pobytu provádí sociální šetření za účasti sociální pracovnice a zdravotní sestry. Je v zájmu žadatele a jeho blízkých, aby nám oznamovali změny ovlivňující přidělení bodů v evidenci žadatelů. Vzhledem k počtu podaných žádostí se nemůžeme všech žadatelů doptávat na případné změny.

Při přijetí do domova je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby.

Prosíme o zvážení, zda žadatel z důvodu svého zdravotního stavu bude schopen projednání a podpisu smlouvy o poskytnutí sociální služby. V opačném případě by bylo vhodné, aby některá z osob blízkých měla vyřízené opatrovnictví nebo může podepsat smlouvu zástupce na obci s rozšířenou působností (na základě podkladu od ošetřujícího lékaře).